In Swedish :

Allmänna Köpevillkor

Shoppingo är en e-handelswebbplats som tillhör GR Friköp AB – Orgnummer: 559217-8999 .

För att få handla hos Shoppingo (www.shoppingo.se), nedan kallad shoppingo, måste du vara över 18 år. Vid beställning över Internet träffas avtal om köp när din betalning blivit godkänd.
Genom att kunden skickar sin beställning samtycker denna till att namn och personuppgifter registreras i vår kunddatabas. Vi förmedlar aldrig dina personuppgifter vidare. Vi reserverar oss för slutförsäljning.
Allmänt
Vid försäljning till konsument tillämpar shoppingo de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen finns på www.kov.se.
Priser::
Priserna anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms (f.n. 25%). Fraktkostnad och eventuell administrativ avgift kan tillkomma, se ytterligare information nedan. shoppingo reserverar sig för eventuella fel, exempelvis prisuppgifter, som kan uppstå i E butik.

Betalningsalternativ

Kortbetalning
shoppingo erbjuder dig ett säkert betalningssätt för kort genom Kontokort (betal- eller kreditkort) VISA- eller Mastercard och knutna till Svensk bank kan användas vid betalning, swish och faktura.
När du betalar med kort måste du ange kortnumret, kortets giltighetstid samt CVC-koden (de tre sista siffrorna på baksidan av kortet).
Kortköpen sker direkt hos vår leverantör av kortbetalningar och är krypterad enligt gällande standard och regler. Shoppingo använder en säkerhetsstandard som kallas 3D-Secure, som är framtagen av VISA och Mastercard. All information krypteras med 128-bitars SSL-kryptering, vilket gör att ingen obehörig kan komma över dina kontouppgifter.
Allmänt
Shoppingo skickar varorna som paket eller brev. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar orsakade av fraktföretaget, f.n..Posten-DHL

Förväntad leveranstid är: 5 – 8 arbetsdagar
Felleverans
Om du mot all förmodan skulle få en vara som du inte beställt kontaktar du vår kundtjänst, info@shoppingo.se, så hjälper vi till med att returnera varan.
Transportskada
Om kunden upptäcker skador på paketet skall kunden omedelbart anmäla detta till postkontoret och göra en skadeanmälan. Shoppingo rekommenderar kunden att inte hämta ut ett skadat paket då skadan ej längre kan hänvisas som en transportskada när paketet är uthämtat. Om kunden inte upptäcker skadan förrän paketet är öppnat, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall kunden kontakta dem och göra en skadeanmälan (senast 3 dagar från mottagandet).
Avbeställning
Om kunden önskar att avbeställa en lagd beställning ska detta ske så snart som möjligt genom att kunden kontaktar Shoppingo på info@shoppingo.se.. Om kundens beställning redan har hunnit bli expedierad är det ej längre möjligt att avbeställa varan/varorna och kunden är därmed skyldig att motta sin beställning.

Ångerrätt och Returpolicy

Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utan för affärslokaler. Ångerrätten aktualiseras endast om varan är i oförändrat skick. Varan måste returneras i originalförpackningen. Emellertid har kunden lagligen rätt att hantera varan i den utsträckningen som krävs för att säkerställa dess egenskaper och funktioner. Vid utnyttjandet av ångerrätten har vi rätt att göra avdrag motsvarande värdeminskningen till följd av att kunden hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att granska dess egenskaper och funktioner. Nedskrivningen bedöms från fall till fall. Uppsägningsfristen börjar från den dagen kunden tagit emot varan. Om returen inte beror på ursprungliga tillverkningsfel, dvs fel som redan finns i varan vid leveransen, behöver kunden betala returfrakten och skicka tillbaka varan till samma avsändaradress och genom samma transportör.

Garanti och reklamationsrätt

Shoppingo säljer alla produkter med 1 års garanti. För kunder i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Fabrikationsfel skall konstateras av Shoppingo , varpå kunden erhåller fri reparation alternativt ny produkt. Produktgarantin gäller inte då Shoppingo ej kan hitta något fel på produkten eller då kunden har orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller ej vid handhavandefel, felinställd produkt eller fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Kundens faktura eller kvittens gäller som garantibevis.

Möjliga faktorer till eventuella nyansskillnader kan exempelvis bero på bildskärmens inställning.

Om ni som kund upplever olikheter i färg på angiven bild enligt hemsidan och er mottagna produkt så ber vi er kontakta oss via info@shoppingo.se

Hos Shoppingo gäller givetvis konsumentköplagen, vilket innebär att du har 3 års reklamationsrätt.

Hos Shoppingo har du alltid en vecka för skade eller felvarors anmälan. Du kan alltså returnera varan inom 14 dagar från det att du tagit emot varan och få tillbaka beloppet du betalt, om varan är fel eller skadat. Varan skall vara i oförändrat skick, d v s får inte vara använd men får givetvis ha packats upp och kontrollerats försiktigt. Varan skall returneras i originalförpackningen eller motsvarande och det är viktigt att varan kommer till oss i samma skick.

 

Vid reklamationer,och serviceärenden skall kunden kontakta via e-post: info@shoppingo.se

Tvister och lagval

På dessa köpvillkor skall svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer shoppingo Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Vid frågor gällande Shoppingo köpvillkor hänvisas kunden tillshoppingo kundtjänst via e-post: info@shoppingo.se.

 

In English :

General Terms of Purchase

 

Shoppingo is an e-commerce site belong to GR Friköp AB – Org-number: 559217-8999.

To shop at Shoppingo (www.shoppingo.se), hereinafter referred to as shoppingo, you must be over 18 years of age. When ordering over the Internet, a purchase agreement is made when your payment has been approved.

By sending the order, the customer agrees that the name and personal information is registered in our customer database. We never pass on your personal information. We reserve for final sale.

Generally

When selling to consumers, shoppingo applies the mandatory rules that follow from applicable legislation. More information about the Distance and Home Sales Act and the Consumer Purchasing Act can be found at www.kov.se.

Prices:

Prices are stated in Swedish kronor (SEK) and are inclusive of VAT (currently 25%). Shipping costs and any administrative fees may apply, see further information below. shoppingo reserves itself for any errors, such as price information, which may occur in the E store.

payment options

Online Payment

shoppingo offers you a secure payment method for cards through Credit card (debit or credit card) VISA or MasterCard and linked to Swedish bank can be used for payment, swish and invoice.

When paying by card, you must enter the card number, the card’s validity and the CVC code (the last three digits on the back of the card).

Card purchases are made directly at our card payment provider and are encrypted according to current standards and regulations. Shoppingo uses a security standard called 3D-Secure, developed by VISA and MasterCard. All information is encrypted with 128-bit SSL encryption, which means that no unauthorized person can access your account information.

Generally

Shoppingo sends the goods as packages or letters. We do not take financial responsibility for any delays caused by the carrier, formerly Posten-DHL

Expected delivery time is: 5 – 8 working days

 

Misdelivery:

If you would like to receive an item that you did not order, please contact our customer service, info@shoppingo.se, and we will help you return the item.

transport damage:

If the customer detects damage to the package, the customer must immediately notify the post office and make a claim. Shoppingo advises the customer not to retrieve a damaged package as the damage can no longer be referred to as a transport damage when the package is recovered. If the customer does not discover the damage until the package is opened, and the damage is such that it can be attributed to the mail or carrier’s handling, the customer should contact them and make a claim notification (no later than 3 days from receipt).

 

Cancellation:

If the customer wishes to cancel a placed order this must be done as soon as possible by contacting Shoppingo at info@shoppingo.se If the customer’s order has already been dispatched, it is no longer possible to cancel the goods / goods and the customer is thus obliged to receive their order.

 

 

Return Policy

The customer always has a 14-day right of withdrawal according to the law on distance contracts and agreements outside of business premises. The right of withdrawal is only updated if the goods are in unchanged condition. The item must be returned in the original packaging. However, the customer is legally entitled to handle the goods to the extent required to ensure its properties and functions. In exercising the right of withdrawal, we have the right to deduct the corresponding reduction in value as a result of the customer handling the product to a greater extent than is necessary to examine its properties and functions. The impairment is assessed on a case-by-case basis. The notice period starts from the day the customer receives the goods. If the return is not due to original manufacturing defects, i.e. errors already in the goods at delivery, the customer needs to pay the return shipping and send the goods back to the same shipping address and through the same carrier.

Warranty :

Shoppingo sells all products with 1-year warranty. For customers in Sweden, a 3-year warranty is valid according to the Consumer Purchase Act. The product warranty covers only original manufacturing defects, i.e. errors found in the product at delivery. Manufacturing defects must be identified by Shoppingo, whereupon the customer receives free repair or new product. The product warranty does not apply since Shoppingo cannot find any fault with the product or when the customer has caused the damage himself. The Product Warranty does not apply to malfunctions, misaligned products, or errors that occur during or after a personal change in the product’s function and appearance, such as rebuilding, upgrading or other configuration of the product. The customer’s invoice or receipt applies as proof of guarantee.

Possible factors for possible nuance differences may, for example, depend on the display setting.

If you as a customer experience differences in color in the specified image according to the website and your received product, please contact us via info@shoppingo.se

At Shoppingo, of course, the consumer purchasing law applies, which means that you have 3 years of right to claim.

 

At Shoppingo you always have one week for damage or incorrect goods notification. You can therefore return the item within 14 days of receiving the item and get back the amount you paid, if the item is wrong or damaged. The product must be in unchanged condition, ie it must not be used but must of course have been unpacked and checked carefully. The item should be returned in the original packaging or equivalent and it is important that the item comes to us in the same condition.

 

For complaints and service matters, the customer should contact via email: info@shoppingo.se

 

Disputes and law choices

Under these terms of purchase, Swedish law shall apply. In the event of a dispute, Shoppingo follows the General Complaints Board’s recommendations. For questions regarding Shoppingo terms of purchase, the customer is referred to shoppingo customer service via e-mail: info@shoppingo.se